Przydział Akcji

Raport bieżący nr 3/2006

Temat: Przydział Akcji

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje, że dokonano przydziału i rozliczenia transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji serii I oraz Akcji Sprzedawanych będących przedmiotem Oferty Publicznej.

Oferta obejmowała 1.000.000 Akcji serii I, w tym: 700.000 przeznaczonych do objęcia w ramach Transzy Małych Inwestorów i 300.000 przeznaczonych do objęcia w ramach Transzy Dużych Inwestorów, oraz 260.000 Akcji Sprzedawanych tj.: 6.000 Akcji serii D, 31.379 Akcji serii F i 222.621 Akcji serii G, przeznaczonych do objęcia w ramach Transzy Dużych Inwestorów. Przydziału Akcji w ramach Transzy Małych Inwestorów dokonano za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ramach tej transzy zostało złożonych 2.029 zleceń kupna po Cenie Emisyjnej równej 11,00 zł na łączną liczbę 11.465.285 szt. akcji. Średnia stopa redukcji dla złożonych zleceń kupna wynosiła 93,895% W ramach Transzy Dużych Inwestorów złożono 90 zapisów w tym 4 zapisy poza procesem budowy Księgi Popytu. Zapisy składane w odpowiedzi na zaproszenie skierowane do Inwestorów, którzy brali udział w budowaniu Księgi Popytu nie podlegały redukcji – zapisy na liczbę akcji wskazaną w zaproszeniu. Akcje nie subskrybowane prawidłowo w odpowiedzi na zaproszenie w liczbie 36.427 zostały przydzielone na zasadach proporcjonalnej redukcji Inwestorom, którzy złożyli zapisy poza procesem budowy Księgi Popytu (redukcja 59,53%).

Zarząd LSI Software S.A. informuje, że szczegółowy raport, spełniający wymogi § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych zostanie przesłany w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji, o którym mowa w § 97 ust 2 rozporządzenia.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.