Faktura wyłącznie do paragonu z NIP

Już od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy na paragonie zostanie umieszczony NIP nabywcy. 

Na początku lipca została podjęta zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie której będziesz mógł (jako sprzedawca) wystawić fakturę do paragonu tylko jeśli ten paragon będzie zawiera NIP nabywcy (podatnik VAT). Za naruszenie tego przepisu grozi sankcja w wysokości 100% kwoty podatku wskazanego na fakturze.

Powyższe przepisy miały wejść pierwotnie w życie 1 września br. Termin został przesunięty przez ustawodawcę, więc jest jeszcze trochę czasu na dostosowanie swoich urządzeń. Aby zdążyć ze zmianą swojej kasy lub z aktualizacją oprogramowania należy jak najszybciej skontaktować się z dostawcą takich usług.

Więcej szczegółów

Wprowadzenie nowych regulacji nie zawsze będzie się wiązało z koniecznością wymiany kas. Będziesz mógł wykorzystać inne sposoby wystawiania faktury, jak np. faktury z bloczka. Sądzimy jednak, że to dosyć uciążliwe, w szczególności jeśli możesz mieć urządzenia i aplikacje, do tego służące. Przykładem są kasy online – więcej o nich znajdziesz tutaj.

Dokładny zapis zmiany w ustawie o VAT brzmi:

Zmiana​

w art. 106b dodaje się ust. 5-7​

od 1 stycznia 2020 r.​

5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.
7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).​

dodaje się art. 109a​

Art. 109a. W przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika, o którym mowa w art. 109 ust. 3, wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.​

Stara czy nowa kasa? Zmiany w systemie?

Zmiana przepisów prawnych zawsze jest stresującą sytuacją, szczególnie dla zapracowanych przedsiębiorców. Przepisy nigdy nie są opisane łatwym językiem i często wiążą się z sankcjami za ich nieprzestrzeganie.

Chcemy rozwiać Twoje wszelkie wątpliwości dotyczące wprowadzanych modyfikacji. Dostosujemy Twój system i urządzenia do nowych warunków.

Chcesz podzielić się wpisem z innymi?

Udostępnij
Udostępnij

Przeczytaj więcej aktualności na naszej stronie