Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi

Raport bieżący nr 39/2023

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd LSI Software S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 19 października 2023 r. w formie elektronicznej od Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, że w wyniku zawarcia przez Zawiadamiającego umowy kupna akcji Spółki na rynku giełdowym, dotychczas posiadany udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce, zmienił się o co najmniej 6,58 punktów procentowych ogólnej liczby głosów, a udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi obecnie 12,6%.

17 października 2023 r. zawarto transakcję kupna akcji Spółki, która spowodowała przekroczenie progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 19 października 2023 r.

Przed zmianą udziału objętą niniejszym zawiadomieniem, Zawiadamiający posiadał 292 556 akcji Spółki stanowiących 8,97 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 292 556 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,02 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wskutek zdarzenia, o którym mowa powyżej, Zawiadamiający posiada 612 297 akcji Spółki stanowiących na dzień transakcji 18,78 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 612 297 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,60 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Powiadomienie od Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Tomasz MichniewiczCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.