Slider

Nowoczesny System Informatyczny wspomagający kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Dzięki elastyczności, otwartej architekturze, bogatej funkcjonalności system umożliwia realizację wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

System ERP - co to jest i dlaczego warto w niego zainwestować?

013-process.png

System ERP służy do planowania i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Integruje wszystkie procesy biznesowe w danej organizacji.

014-elasticity.png

To elastyczne rozwiązanie pozwalające na dostosowanie do konkretnych wymagań i integrację z zewnętrznymi systemami działającymi w danym przedsiębiorstwie.

015-money-1.png

Dzięki takiemu podejściu wszystkie dane są wprowadzane tylko raz, co eliminuje pomyłki i pozwala oszczędzić czas.

Bastion. ERP obejmuje obszary:

Magazyny - gospodarka magazynowa Finanse i księgowość Analizy i raporty Kadry Dystrybucja sprzedaż - obsługa posprzedażowa Środki trwałe Elektroniczny obieg dokumentów e-Pracownik

Dzięki Bastion. ERP zyskujesz:

 • kontrolę wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie
 • elastyczność rozwiązania, dopasowanie do potrzeb organizacji
 • usprawnienie komunikacji, obiegu dokumentów
 • pełną sprawozdawczość finansową
 • automatyzacje rozliczeń międzyokresowych (RMK)
 • stałe monitorowanie należności i limitów zadłużenia kontrahentów
 • dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych: POS, LRS, WMS, EDI, API, Mobile, Data Stream
 • Centralne Zarządzanie, w tym: synchronizację między bazami danych w centrali, implementację aktualizacji oprogramowania we wszystkich oddziałach, bezpieczeństwo bazy danych

Obszary funkcjonalne Bastion.ERP

Magazyny.png

Bastion – gospodarka magazynowa

Bastion. Gospodarka magazynowa to ściśle  powiązany obszar funkcjonalny z modułem  Dystrybucja – Sprzedaż. Sprawne i efektywne zarządzanie dostępnością towaru wraz z kontrolą zapasów zapewnia płynny działanie przedsiębiorstwa. Narzędzie skutecznie kontroluje procesy obrotu towarem, wspiera zarządzanie logistyką i dystrybucją w całej organizacji.

Elastyczność wszystkich procesów biznesowych dzięki Bastion. Gospodarka magazynowa umożliwia zastosowanie rozwiązania w dowolnej jednostce:  firmie produkcyjnej, usługowo-handlowych,  jak i wielu przedsiębiorstwach budżetowych .

Dzięki zastosowaniu rozwiązania zyskujemy:

 • obsługa dowolnej ilość magazynów, zarówno wewnętrznych, jak i oddziałowych,
 • stały monitoring stanów magazynowych
 • możliwość przesunięć towaru między magazynami
 • wprowadzanie zamówień na towary wg zapotrzebowania odbiorców; Ustalanie oczekiwanych cen zakupu towarów; Ustalanie oczekiwanych cen sprzedaży towarów; Ustalanie terminów dostaw;
 • generowanie zamówień dostawy w oparciu o zawarte kontrakty
 • generator indeksów ułatwiający dodawanie i uporządkowanie nowych indeksów;
 • arkusz kontraktacyjny – zbiorczy przegląd oczekiwań kontrahentów
 • ustalone stany zapasów
 • plany zatowarowań
 • inwentaryzacja przy użyciu kolektorów/mobilnych terminali
 • zarządzanie partiami towarów z wykorzystaniem definiowalnych cech dla zasobów (np. kolor, rozmiar),
 • współpraca z WMS 

Nowości Bastion.ERP –  Shopping assistant

Intuicyjna, prosta mobilna aplikacja optymalizująca pracę z towarem: weryfikację towaru, cen, dostępność na magazynie, przyjmowanie i wydawanie oraz wiele innych funkcjonalności już niebawem!

Masz pytania? Napisz do nas na info@lsisoftware.pl 

Finanse.png

Bastion – finanse i księgowość

Obszar finansowo – księgowy Bastion. ERP pozwala na pełną ewidencję zdarzeń gospodarczych i kompleksową analizę organizacji.

System zapewnia m.in.:

 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
 • elastyczny, wielopoziomowy plan kont
 • szeroki dostęp do raportów zarządczych, Cash Flow
 • stały monitoring kosztów, należności i zobowiązań (odsetki, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, struktura zobowiązań przeterminowanych, planu płatności, list płatniczych)
 • analiza kosztów w różnych ujęciach i perspektywach (np. MPK, rodzaj kosztu, projekt, kontrahent, lokalizacja),
 • obsługę JPK, Split Payment, Intrastat
 • obsługa e-faktur, e-sprawozdawczości
 • obsługę zakupów wewnątrzwspólnotowych
 • weryfikację kursu walut on-line
 • weryfikacja kontrahentów online: GUS, VIES
 • analiza finansowa realizowanych projektów
 • przelewy bankowe – współpraca z dowolnym systemem bankowości elektronicznej
 • integracje z EOD (m.in. obieg dokumentów zakupowych)
 • integracje ze sklepami internetowymi (np. hurtownie – strona www)

W 2019 roku większość podmiotów prowadzących księgi rachunkowe będzie musiała po raz pierwszy sporządzić swoje sprawozdania finansowe w określonej formie elektronicznej. E-sprawozdania muszą zawierać dane w formacie .xml i być uporządkowane według struktury logicznej JPK. Prawidłowe pliki pomoże wygenerować oprogramowanie finansowo-księgowe Bastion.

Kto sporządza e-Sprawozdania Finansowe?

 • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR,
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Jak złożyć e-Sprawozdania Finansowe?

Począwszy od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe podmiotów prowadzących księgi rachunkowe muszą być sporządzone w konkretnym formacie elektronicznym plików XML. Sprawozdanie finansowe trzeba sporządzić w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Masz pytania? Napisz do nas na info@lsisoftware.pl

analizy.png

Bastion – analizy finansowe

Dzięki zastosowaniu rozwiązania Bastion. ERP w organizacji, uzyskujemy pełny i łatwy  dostęp do szeregu danych.  System pozwala na tworzenie różnego rodzaju raportów, zestawień i analiz finansowych w czasie rzeczywistym.

Centralne zarządzanie Systemem , wspólna baza danych całej organizacji, aktualne dane analityczne, pełna kontrola stanów gospodarki magazynowej zapewnia przejrzyste i  skuteczne zarządzanie całym przedsiębiorstwem.

Dzięki Bastion.ERP zyskujesz:

 • szereg analiz branżowych, w tym analizę sprzedaży z podziałem: na pogodę, na dzień tygodnia, na godzinę
 • szereg raportów, w tym: raport trendy i sezonowość, obrót zapasami, koszty magazynowania, rentowność promocji, stany minimalne / maksymalne – monitoring
 • analiza rotacji zapasu
 • skuteczność promocji
 • szereg raportów sprzedażowych – Cech, grup, oddziałów, oddziałów i pracowników, oddziałów i produktów, produktów, typów, typów płatności, marż na towarach, reklamacji, rentowności
 • wskaźniki efektywności : analityka mediów społecznościowych, strony WWW

Dodatkowo dzięki wspólnej bazie danych Bastion.ERP współpracuje z dowolnym systemem Business Intelligence. Zadaniem BI jest ich zestawianie, przetwarzanie i prezentacja w formie pozwalającej na dalszą analizę: raporty szyte na miarę potrzeb Użytkownika, indywidualne zestawienia, diagramy). Oprogramowanie BI służy jako narzędzie doradcze, ułatwiające podejmowanie decyzji, umożliwiające wykorzystanie ogromnej ilości gromadzonych w firmie danych do celów biznesowych.

Masz pytania? Napisz do nas na info@lsisoftware.pl 

kadry.png

Bastion – kadry i e-pracownik Staff Scheduler

Bastion. Kadry – to system kadrowo-płacowy wspierający zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Obejmuje nie tylko procesy zarządzania czasem pracy, planowanie kosztów personalnych, budżetowania, obsługę delegacji, urlopów, ale również zapewnia szereg narzędzi usprawniających obieg informacji kadrowych. W połączeniu z modułem Pracownik – Staff Scheduler usprawnia i organizuje dostęp pracowników do danych kadrowych.

System zapewnia m.in.:

 • ewidencję i rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • E-deklaracje: masowe generowanie i składanie elektronicznych deklaracji podatkowych
 • naliczanie zasiłków chorobowych, godzin nadliczbowych, wynagrodzenia urlopowego
 • prowadzenie kartotek pracowniczych, prowadzenie kart urlopowych i kontrolę limitów urlopów,
 • rejestracja i wystawianie umów o pracę i aneksów,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników (o zarobkach, świadectwo pracy),
 • kontrola terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • E-pracownik (Staff Scheduler) daje dostęp do informacji kadrowo-płacowych dla pracowników przez przeglądarkę internetową (m.in. grafiki pracy, kontrola obsady, weryfikacja umiejętności, komunikacja pracownik – kierownik, zastępstwa, bilans urlopu, dokumentacja pracownicza, np. PITy)

 

PPK  Pracownicze Plany Kapitałowe  – Personel Bastion

Powszechny, dobrowolny system długoterminowego i prywatnego oszczędzania dla 11,5 mln pracowników, tworzony i współfinasowany przez pracowników, pracodawców i Państwo.

System PPK jest szansą na podniesienie standardów polskiego rynku pracy, zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia, większe bezpieczeństwo finansowe Polaków i korzyści dla całej gospodarki.

Harmonogram przystępowania firm do PPK:

 • zatrudniających powyżej 250 osób (3,3 mln) – 1 lipca 2019
 • od 50 do 249 osób (2 mln) – 1 stycznia 2020
 • od 20 do 49 osób (1,1 mln) – 1 lipca 2020
 • pozostali (5,1 mln) – 1 stycznia 2021

Kto wpłaca na PPK i ile?

Na rachunek uczestnika PPK wpłat dokonują pracodawca, pracownik i Skarb Państwa.

 
Masz pytania? Napisz do nas na info@lsisoftware.pl 
Elektroniczny_obieg_dokumentow.png

Bastion – elektroniczny obieg dokumentów – portal serwisowy

EOD – Portal Serwisowy  to platforma biznesowa, służąca do zarządzania przepływem informacji w firmie. Pozwala przypisywać, nadawać priorytet, śledzić i raportować zadania, niezależnie od tego czy zadaniem tym będzie zgłoszenie serwisowe czy duży projekt do realizacji.

Platforma zapewnia  elastyczne rozwiązanie, które można w pełni dopasować do własnych potrzeb, bez względu na to czy jest wykorzystywane w małej firmie czy w dużym przedsiębiorstwie. To prosty w obsłudze i konfiguracji program do zarządzania wsparciem technicznym. Klienci w sprawny i przejrzysty sposób zgłaszają swoje problemy i usterki. Zgłoszenia te następnie stają się zadaniami które agenci widzą w kolejce zadań.

System umożliwia m.in.:

 • stały dostęp Klienta do zgłoszeń, ich statusu czy bazę wiedzy np. tutoriale, poradniki
 • zespół serwisowy dzięki portalowi agenta szczegółowo nadzoruje realizację zadania
 • obsługa klienta jest na najwyższym poziomie dzięki możliwości konfiguracji automatycznych powiadomień wysyłanych klientowi przy utworzeniu, edycji czy dodaniu komentarza do zgłoszenia
 • automatyczne przesyłanie zgłoszeń
 • zmianę statusu lub ponowne otwarcie zgłoszenia po komentarzu klienta,
 • powiadomienie agenta w przypadku pilnego zgłoszenia,
 • powiadomienie o możliwości przekroczenia założeń SLA na danym zgłoszeniu,
 • elastyczny workflow zgłoszeń

Masz pytania? Napisz do nas na info@lsisoftware.pl 

rodki-trwałe.png

Bastion – środki trwałe

Bastion Środki Trwałe  – System umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz dokonywanie operacji na środkach trwałych zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych dla przedsiębiorstw o dowolnym profilu działalności. Środki trwałe stanowią jeden z podstawowych czynników produkcji w przedsiębiorstwie. 

Umożliwia :

 • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych wg jednej metody amortyzacji z zastosowaniem różnych stawek amortyzacyjnych (podatkowej i księgowej),
 • automatyczne lub ręczne nadawanie środkom trwałym liczb porządkowych,
 • filtrowania środków trwałych wg określonych kryteriów
 • obsługa zmian stawek amortyzacyjnych w trakcie amortyzacji (zmiana klasyfikacji środka trwałego)
 • przypisywania wielu cech środkom trwałym i filtrowanie z użyciem tych cech,
 • przypisywanie środka trwałego do MPK (Miejsce Powstawania Kosztów) ze wskazaniem udziału procentowego.
 • kompleksowa obsługa i rozliczenie likwidacji Środka Trwałego, możliwość powiązania dokumentu zewnętrznego np: skanu umowy, przeglądu itp. do każdego Środka Trwałego,
 • pełna synchronizacja z modułem finansowo księgowym
 • kompleksowe rozliczenie inwestycji w kontekście środków trwałych
Masz pytania? Napisz do nas na info@lsisoftware.pl 
Dystrybucja.png

Bastion – dystrybucja i sprzedaż

Bastion. Dystrybucja – sprzedaż jako jedno z najbardziej kluczowych obszarów w każdym przedsiębiorstwie doskonale wspiera zarządzanie majątkiem, produktami i usługami firmy. Obszar ten zarówno w sprzedaży jednostkowej, jak i centralnej łączy bogatą funkcjonalność, szybkość, bezpieczeństwo działania. Szeroki wachlarz systemów obsługi promocji i rabatów, a także programów lojalnościowych sprzyja zwiększeniu efektywności sprzedaży.

System zapewnia m.in.:

 • centralną bazę kontrahentów, cenników
 • bogate narzędzia wspierające sprzedaż, ankiety dla Klientów, kontrolę realizacji rabatów
 • obsługę płatności gotówkowych i bezgotówkowych
 • analizę zatowarowania, realizację zamówień, przesunięć , 
 • plany zatowarowań
 • pełna obsługa reklamacji (powiadomienia sms i email)
 • integracja z e-commerce – pobieranie zamówień, stany magazynowe, wysyłka towaru bezpośrednio ze sklepu podrzędnego
 • elastyczny system identyfikacji towaru
 • centralne administrowanie uprawnieniami, stanowiskiem sprzedaży,
 • ustalanie priorytetów w kompletacji towaru
 • inwentaryzacja z poziomu centrali, jak i podległych sklepów
 • szybki dostęp do analiz sprzedaży
 • pełna kontrola rabatów, wyprzedaży we wszystkich punktach sprzedaż
 • Centralny dashboard (informacje dla sklepów)
 • obsługa sklepów franczyznowych
 • przesyłki kurierskie – UPS
 • obsługa terminali płatniczych (POS) i drukarek fiskalnych
Masz pytania? Napisz do nas na info@lsisoftware.pl 
Chcesz dowiedzieć się więcej o Bastion ERP?
Slider
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider