SERWIS INWESTORSKI
LSI SOFTWARE S.A.

Slider

Skonsolidowane dane finansowe

tys. PLN

Wybrane informacje finansowe Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 35.188 21.902 10.579 47.667 47.568 33.084 28.744 25.870 29.594
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4.781 2.589 1.486 6.642 5.727 5.597 4.379 839 2.508
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5.110 2.957 1.851 6.728 5.853 5.512 4.609 -1.476 2.608
Zysk (strata) netto 4.790 2.701 1.807 6.067 5.039 4.512 3.704 -1.299 2.039
Aktywa razem 48.926 47.878 44.228 44.442 44.092 37.991 33.320 28.738 32.132
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12.886 13.927 9.565 11.586 11.991 10.021 9.390 8.539 10.858
Zobowiązania długoterminowe 4.662 4.810 2.422 2.035 2.034 1.125 924 1.482 2.165
Zobowiązania krótkoterminowe 8.224 9.117 7.143 9.551 9.957 8.896 8.466 7.057 8.693
Kapitał własny 36.040 33.951 34.663 32.856 32.101 27.970 23.930 20.199 21.274
Kapitał zakładowy 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261
Liczba akcji (w szt.) 3.260.762 3.260.762 3.260.762 3.260.762 3.260.762 3.260.762 3.260.762 3.260.762 3.260.762
Deklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - 0,50 PLN 0,30 PLN - - - 0,19 PLN
Deklarowana lub wypłacona dywidenda - - - 1.606 978 - - - 620

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Rentowność sprzedaży 13,6% 12,3% 17,1% 12,7% 10,6% 13,6% 12,9% -5,0% 6,9%
Wskaźnik płynności 2,6 2,2 2,8 2,2 1,7 1,8 1,8 1,5 1,5
Wskaźnik zadłużenia 26,3% 29,1% 21,6% 26,1% 27,2% 26,4% 28,2% 29,7% 33,8%
Rentowność aktywów 9,8% 5,6% 4,1% 13,7% 11,4% 11,9% 11,1% -4,5% 6,3%