Dane finansowe

SERWIS INWESTORSKI
LSI SOFTWARE S.A.

Slider

Skonsolidowane dane finansowe

tyś. PLN

wybrane informacje finansowe

IQ 2018

2017

 IIQ 2017

 IQ 2017

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług

11 205

47 568

22 423

9 724

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 843

5 727

3 135

1 470

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

1 810

5 853

3 129

1 385

Zysk (strata) netto

1 602

5 039

2 522

1 165

Aktywa razem

44 018

44 092

42 378

43 612

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

10 332

11 991

11 886

14 477

Zobowiązania długoterminowe

2 364

2 034

2 456

2 365

Zobowiązania krótkoterminowe

7 968

9 957

9 430

12 112

Kapitał własny

33 686

32 101

30 492

29 135

Kapitał zakładowy

3 261

3 261

3 261

3 261

Liczba akcji (w szt.)

3 260 762

3 260 762

3 260 762

3 260 762

Deklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0,30 PLN

Deklarowana lub wypłacona dywidenda

978 228,6

Podstawowe wskaźniki finansowe

wybrane informacje finansowe

Q1 2018

2017

 IIQ 2017

 IQ 2017

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik płynności

Wskaźnik zadłużenia
Rentowność aktywów

14,3%

2,1

23,5%

3,6%

 

10,6%

1,7

27,2%

11,4%

11,2%

1,7

28,0%

6,0%

12,0%

1,4

33,2%

2,7%