SERWIS INWESTORSKI
LSI SOFTWARE S.A.

Slider

Skonsolidowane dane finansowe

tys. PLN

Wybrane informacje finansowe IIIQ 2018 IIQ 2018 IQ 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 34.232 22.502 11.205 47.568 33.084 28.744 25.870
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5.526 3.759 1.843 5.727 5.597 4.379 839
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5.517 3.875 1.810 5.853 5.512 4.609 -1.476
Zysk (strata) netto 4.774 3.340 1.602 5.039 4.512 3.704 -1.299
Aktywa razem 42.831 41.210 44.018 44.092 37.991 33.320 28.738
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11.079 10.444 10.332 11.991 10.021 9.390 8.539
Zobowiązania długoterminowe 2.302 2.547 2.364 2.034 1.125 924 1.482
Zobowiązania krótkoterminowe 8.777 7.897 7.968 9.957 8.896 8.466 7.057
Kapitał własny 31.752 30.766 33.686 32.101 27.970 23.930 20.199
Kapitał zakładowy 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261
Liczba akcji (w szt.) 3.260.762 3.260.762 3.260.762 3.260.762 3.260.762 3.260.762 3.260.762
Deklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - 0,30 PLN - - -
Deklarowana lub wypłacona dywidenda - - - 978 - - -

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe IIIQ 2018 IIQ 2018 IQ 2018 2017 2016 2015 2014
Rentowność sprzedaży 13,9% 14,8% 14,3% 10,6% 13,6% 12,9% -5,0%
Wskaźnik płynności 2,1 2,1 2,1 1,7 1,8 1,8 1,5
Wskaźnik zadłużenia 25,9% 25,3% 23,5% 27,2% 26,4% 28,2% 29,7%
Rentowność aktywów 11,1% 8,1% 3,6% 11,4% 11,9% 11,1% -4,5%