dane finansowe

Skonsolidowane dane finansowe

tys. PLN

Wybrane informacje finansowe
2Q 2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług
25.582
57.366
54.047
43.075
51.611
47.667
47.568
33.084
28.744
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
171
1.600
5.921
1.663
6.413
6.642
5.727
5.597
4.379
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-204
1.266
5.740
1.746
6.651
6.728
5.853
5.512
4.609
Zysk (strata) netto
-170
2.757
6.646
2.402
6.196
6.067
5.039
4.512
3.704
Aktywa razem
59.397
62.325
60.671
53.980
54.464
44.442
44.092
37.991
33.320
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
10.764
13.522
14.625
14.132
17.018
11.586
11.991
10.021
9.390
Zobowiązania długoterminowe
3.100
3.597
2.144
3.767
4.410
2.035
2.034
1.125
924
Zobowiązania krótkoterminowe
7.664
9.925
12.481
10.365
12.608
9.551
9.957
8.896
8.466
Kapitał własny
48.633
48.803
46.046
39.848
37.446
32.856
32.101
27.970
23.930
Kapitał zakładowy
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
Liczba akcji (w szt.)
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
Deklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
0,25 PLN
0,50 PLN
0,30 PLN
Deklarowana lub wypłacona dywidenda
803
1.606
978

Podstawowe wskaźniki finansowe

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
2Q 2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Rentowność sprzedaży
-0,7%
4,8%
12,0%
5,6%
12,0%
12,7%
10,6%
13,6%
12,9%
Wskaźnik płynności
2,4
2,1
2,3
2,4
2,1
2,2
1,7
1,8
1,8
Wskaźnik zadłużenia
18,1%
21,7%
24,1%
26,2%
31,2%
26,1%
27,2%
26,4%
28,2%
Rentowność aktywów
-0,3%
4,4%
10,7%
4,4%
11,4%
13,7%
11,4%
11,9%
11,1%