dane finansowe

Skonsolidowane dane finansowe

tys. PLN

Wybrane informacje finansowe
1Q 2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług
6484
43.075
51.611
47.667
47.568
33.084
28.744
25.870
29.594
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-5212
1.663
6.413
6.642
5.727
5.597
4.379
839
2.508
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-5243
1.746
6.651
6.728
5.853
5.512
4.609
-1.476
2.608
Zysk (strata) netto
-5355
2.402
6.196
6.067
5.039
4.512
3.704
-1.299
2.039
Aktywa razem
52.318
53.980
54.464
44.442
44.092
37.991
33.320
28.738
32.132
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
17.825
14.132
17.018
11.586
11.991
10.021
9.390
8.539
10.858
Zobowiązania długoterminowe
3.405
3.767
4.410
2.035
2.034
1.125
924
1.482
2.165
Zobowiązania krótkoterminowe
14420
10.365
12.608
9.551
9.557
8.896
8.466
7.057
8.693
Kapitał własny
34493
39.848
37.446
32.856
32.101
27.970
23.930
20.199
21.274
Kapitał zakładowy
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
Liczba akcji (w szt.)
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
Deklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
0,50 PLN
0,30 PLN
0,19 PLN
Deklarowana lub wypłacona dywidenda
1.606
978
620

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe
1Q 2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Rentowność sprzedaży
-82,6%
5,6%
12,0%
12,7%
10,6%
13,6%
12,9%
-5,0%
6,9%
Wskaźnik płynności
1,6
2,4
2,1
2,2
1,7
1,8
1,8
1,5
1,5
Wskaźnik zadłużenia
34,1%
26,2%
31,2%
26,1%
27,2%
26,4%
28,2%
29,7%
33,8%
Rentowność aktywów
-10,2%
4,4%
11,4%
13,7%
11,4%
11,9%
11,1%
-4,5%
6,3%