dane finansowe

Skonsolidowane dane finansowe

tys. PLN

Wybrane informacje finansowe
Q3 2019
Q2 2019
Q1 2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług
35.188
21.902
10.579
47.667
47.568
33.084
28.744
25.870
29.594
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
4.781
2.589
1.486
6.642
5.727
5.597
4.379
839
2.508
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
5.110
2.957
1.851
6.728
5.853
5.512
4.609
-1.476
2.608
Zysk (strata) netto
4.790
2.701
1.807
6.067
5.039
4.512
3.704
-1.299
2.039
Aktywa razem
48.926
47.878
44.228
44.442
44.092
37.991
33.320
28.738
32.132
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
12.886
13.927
9.565
11.586
11.991
10.021
9.390
8.539
10.858
Zobowiązania długoterminowe
4.662
4.810
2.422
2.035
2.034
1.125
924
1.482
2.165
Zobowiązania krótkoterminowe
8.224
9.117
7.143
9.551
9.957
8.896
8.466
7.057
8.693
Kapitał własny
36.040
33.951
34.663
32.856
32.101
27.970
23.930
20.199
21.274
Kapitał zakładowy
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
Liczba akcji (w szt.)
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
Deklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
0,30 PLN
0,19 PLN
Deklarowana lub wypłacona dywidenda
978
620

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe
Q3 2019
Q2 2019
Q1 2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Rentowność sprzedaży
13,6%
12,3%
17,1%
12,7%
10,6%
13,6%
12,9%
-5,0%
6,9%
Wskaźnik płynności
2,6
2,2
2,8
2,2
1,7
1,8
1,8
1,5
1,5
Wskaźnik zadłużenia
26,3%
29,1%
21,6%
26,1%
27,2%
26,4%
28,2%
29,7%
33,8%
Rentowność aktywów
9,8%
5,6%
4,1%
13,7%
11,4%
11,9%
11,1%
-4,5%
6,3%