dane finansowe

Skonsolidowane dane finansowe

tys. PLN

Wybrane informacje finansowe
2Q 2021
1Q 2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług
22.825
6.484
43.075
51.611
47.667
47.568
33.084
28.744
25.870
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
2.152
-5.212
1.663
6.413
6.642
5.727
5.597
4.379
839
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
1.931
-5.243
1.746
6.651
6.728
5.853
5.512
4.609
-1.476
Zysk (strata) netto
1.991
-5.355
2.402
6.196
6.067
5.039
4.512
3.704
-1.299
Aktywa razem
54.215
52.318
53.980
54.464
44.442
44.092
37.991
33.320
28.738
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
12.376
17.825
14.132
17.018
11.586
11.991
10.021
9.390
8.539
Zobowiązania długoterminowe
2.976
3.405
3.767
4.410
2.035
2.034
1.125
924
1.482
Zobowiązania krótkoterminowe
9.400
14.420
10.365
12.608
9.551
9.557
8.896
8.466
7.057
Kapitał własny
41.839
34.493
39.848
37.446
32.856
32.101
27.970
23.930
20.199
Kapitał zakładowy
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
3.261
Liczba akcji (w szt.)
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
3.260.762
Deklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
0,50 PLN
0,30 PLN
Deklarowana lub wypłacona dywidenda
1.606
978

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe
2Q 2021
1Q 2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Rentowność sprzedaży
8,7%
-82,6%
5,6%
12,0%
12,7%
10,6%
13,6%
12,9%
-5,0%
Wskaźnik płynności
2,7
1,6
2,4
2,1
2,2
1,7
1,8
1,8
1,5
Wskaźnik zadłużenia
22,8%
34,1%
26,2%
31,2%
26,1%
27,2%
26,4%
28,2%
29,7%
Rentowność aktywów
3,7%
-10,2%
4,4%
11,4%
13,7%
11,4%
11,9%
11,1%
-4,5%