Informacje dodatkowe

LSI SOFTWARE

misją Grupy LSI Software jest dostarczanie nowoczesnych
rozwiązań informatycznych wspierających działalność firm oraz
pozwalających na zarządzanie nimi w sposób efektywny i kompleksowy

Slider

Działania dodatkowe LSI Software

LSI Software Spółka Akcyjna

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„INTELIGENTNY HOTEL – innowacyjny system informatyczny nowej generacji do zarządzania obiektem hotelowym „

w ramach Osi priorytetowej II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

Działanie II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności LSI Software Spółka Akcyjna poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych – dedykowanego systemu informatycznego do zarządzania obiektem hotelowym

Wynikiem projektu jest wdrożenie systemu co  pozwoliło wprowadzić na rynek nową usługę udostępniania systemu w modelu SaaS (Software as a Service) tj. innowacyjne rozwiązanie IT, które zapewniło  szeroką listę funkcji samoobsługowych, interaktywnych i informacyjnych dla gości hotelowych, optymalizację procesu dokonywania zamówień i rezerwacji  oraz automatyzację pracy obsługi hotelowej przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych

Projekt realizowany od 01.07.2017 roku do 31.08.2018 roku.

Wartość kwalifikowalna projektu: 2 000 0000,00  PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 880 000,00  PLN

LSI Software S.A.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.,, Opracowanie nowego modelu biznesowego LSI Software S.A. w celu wejścia na nowe rynki Europy i Azji z produktem „Positive Cinema” dla obiektów kinowych”

w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie: II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej spółki LSI Software S.A. poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego zmierzającego do jej internacjonalizacji.

W ramach projektu powstanie dzieło zawierające nowy model biznesowy internacjonalizacji zmierzający do wejścia LSI Software S.A. na rynki Europy i Azji z produktem „Positive Cinema” dla obiektów kinowych

Projekt realizowany od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Wartość kwalifikowalna projektu: 90 000,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 45 000,00 PLN

Zapytanie ofertowe

Zakup jest planowany w ramach Projektu,

który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe do pobrania
Oświadczenie do pobrania

Zamieszczono 13.05.2016 r.

Pozostałe:

Firma LSI Software SA zrealizowała projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii wymiany danych pomiędzy bazami w strukturach rozproszonych” w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.2:Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Firma LSI Software SA zrealizowała projekt „Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy okołosprzedażowe pomiędzy LSI Software S.A. i jej kontrahentami.” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.2)”Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Firma LSI Software SA zrealizowała projekt „Zakup i wdrożenie technologii integracji różnych kanałów sprzedaży oraz systemów lojalnościowych klientów dla branży hotelarskiej.” w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Numer wniosku WND-RPLD.03.03.00-5/83/13 Numer umowy UDA-RPLD.03.03.00-5/083/13-00 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa


Informujemy, iż w wyniku zapytania ofertowego nr 04/POKL/ 8.1.1 na realizację usługi wyżywienia Uczestników projektu „Akademia Kompetencji Pracowników firmy LSI Software”, wybrano w oparciu zasadę konkurencyjności wykonawcę: PATIO-CATERING Pietrzak Katarzyna, ul. Nowy Świat 26, 92-315, Łódź..

Zapytanie ofertowe nr 04/POKL/8.1.1 na zakup usługi zapewnienia wyżywienia uczestnikom projektu „Akademia Kompetencji Pracowników firmy LSI Software” zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Informujemy, iż w wyniku zapytania ofertowego nr 03/POKL/ 8.1.1 na realizację usługi wyżywienia Uczestników projektu „Akademia Kompetencji Pracowników firmy LSI Software”, wybrano w oparciu o zasadę konkurencyjności wykonawcę: Your Catering Group Sp. z o.o, 91-357, Łódź, ul. Liściasta 17.

Firma LSI Software S.A. zrealizowała projekt: Stworzenie platformy B2B dla współpracy podmiotów branży hotelarsko-gastronomicznej oraz dostawców surowców dla tej branży w ramach Działania IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Firma LSI Software SA ma zaszczyt poinformować, iż zrealizowała projekt „Plan rozwoju eksportu dla LSI Software SA” w ramach działania 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Działania IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/8.1.1 na zakup usługi zarządzania projektem, sprawozdawczości, ewaluacji i monitoringu w ramach projektu „Akademia Kompetencji Pracowników firmy LSI Software” zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe nr 01/POKL/8.1.1 na zakup usługi szkoleniowej „Akademia Kompetencji Pracowników firmy LSI Software” zgodnie z zasada konkurencyjności.