partnerzy

partnerzytechnologiczni

instytucjei organizacje

LSI Software posiada tytuł Partnera Innowacyjnej Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki partnerstwu Spółka ma realny wpływ na rozwój najbardziej twórczych i kreatywnych pracowników UŁ oraz studentów. Środki pozyskane z partnerstwa, służą również podnoszeniu miękkich kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, zarówno pracowników, jak i studentów UŁ. Dzięki uczestnictwu w projekcie LSI wpływa również na popularyzację wśród najmłodszych wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, ekonomicznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych.

LSI Software posiada tytuł Partnera Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. W ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem a Spółką następuje wymiana doświadczeń pomiędzy teoretykami a praktykami informatyki. Dzięki współpracy LSI pozyskuje wartościowych kandydatów na praktyki oraz staże, ułatwia uzyskanie pierwszej pracy najlepszym absolwentom oraz poprzez uczestnictwo w Radzie Biznesu powołanej przy Wydziale posiada realny wpływ na kształtowanie jego programu i oferty dla lokalnej społeczności oraz biznesu.

Jest to nowoczesne centrum kształcenia menedżerów utworzone w 1995 roku przy współpracy z partnerem amerykańskim. Partner zagraniczny PAM Center to R.H. Smith School of Business, University of Maryland. PAM Center od blisko 17 lat świadczy najwyższej jakości usługi edukacyjne, szkoleniowe i doradcze. Realizuje profesjonalne studia i szkolenia dla menedżerów różnych szczebli, przedsiębiorców, właścicieli MŚP, pracowników intensywnie rozwijających się firm, wspierając tym samym rozwój kadr na poziomach indywidualnym i korporacyjnym, zarówno w makroregionie łódzkim, jak i w całym kraju. Więcej informacji na temat PAM Center na stronie: www.pam.uni.lodz.pl

1 lipca 2012 r. z inicjatywy Politechniki Łódzkiej powołany został ICT Polska Centralna Klaster. Przedsięwzięcie stanowi platformę współpracy dla uczestników klastra, zainteresowanych rozwojem technologii i technik informacyjnych oraz komunikacyjnych. Porozumienie obejmuje obecnie 22 podmiotów, w tym przedsiębiorstwa branży informatycznej i telekomunikacyjnej, jednostki otoczenia biznesu oraz Politechnikę Łódzką, która pełni rolę Koordynatora tego klastra mającego charakter technologiczny. Główne cele powołanej inicjatywy to m.in. integracja środowiska podmiotów branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej, wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój rynku pracy w obszarze ICT, tworzenie warunków do wdrażania nowych technologii informacyjnych i informatycznych, w tym komercjalizacji wyników prac badawczych, a także rozwój i kształcenie kadr dla branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej. Ponadto do zadań Klastra należeć będzie realizacja projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych w obszarze ICT oraz współdziałanie z administracją rządową i samorządową w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej i zasobów wiedzy, w szczególności dotyczących ICT. Działania podejmowane przez Klaster obejmą obszar centralnej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego. W kolejnej perspektywie przewidziany jest także udział Klastra w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym, takich jak konferencje i targi ICT, udział w międzynarodowych stowarzyszeniach skupiających tego typu inicjatywy. 

LSI Software jest Partnerem ICT Polska Centralna Klaster od czerwca 2013 roku. Współpraca opiera się na wymianie doświadczeń i kompetencji Zespołów Zadaniowych Klastra, transferu technologii i wiedzy pomiędzy biznesem a jednostkami naukowymi oraz współtworzeniu strategii rozwoju regionu łódzkiego w obszarze ICT.

Programypartnerskie

Zapraszamy do przystąpienia do Programów Partnerskich LSI Software. Programy przeznaczone są dla firm, które poprzez sprzedaż, wdrożenia oraz serwis naszych systemów, pragną systematycznie powiększać swoje dochody i wzmacniać swą pozycję rynkową.

Korzyści ze współpracy:

dowiedz się więceji przystąp do programu