Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii D,F,G i I oraz praw do akcji serii I

Raport bieżący nr 6/2006

Temat: Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii D,F,G i I oraz praw do akcji serii I

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje o treści uchwały nr 526/2006 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii D,F,G i I oraz praw do akcji serii I spółki LSI Software S.A.

§ 1

1. Na podstawie § 3 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki LSI Software S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda :

1. 268.500 akcji serii D

2. 58.940 akcji serii F

3. 428.621 akcji serii G

4. 1.000.000 akcji serii I

2. Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1 następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki LSI Software S.A. w wyniku emisji akcji serii I.

§ 2
Na podstawie § 14 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.000.000 (jeden milion) praw do akcji serii I spółki LSI Software S.A.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.