Wprowadzenie do obrotu praw do akcji na okaziciela serii I

Raport bieżący nr 8/2006

Temat: Wprowadzenie do obrotu praw do akcji na okaziciela serii I

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje o treści uchwały 533/2006 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki LSI Software S.A. :

Na podstawie Uchwały Nr 526/2006 Zarządu Giełdy z dnia 19 grudnia 2006 r. oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, § 1 ust. 5 Uchwały nr 187/2000 Zarządu Giełdy z dn.28 kwietnia 2000r. w sprawie wyodrębinienia Segmentu Innowacyjnych Technologii – SiTech oraz zasad i procedury kwalifikacji spółek do tego segmentu i § 1 ust.5 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia :

1. wprowadzić z dn 21 grudnia 2006 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki LSI Software S.A. , o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLSSFT00032

2. zakwalifikować spółkę LSI Software S.A. do Segmentu Innowacyjnych Technologii – SiTech

3. określić dzień pierwszego notowania praw do akcji na dzień 21 grudnia 2006 r.

4. notować prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki LSI Software S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „LSISOFT-PDA” i oznaczeniem „LSIA”.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.