Rejestracja akcji

Raport bieżący nr 10/2006

Temat: Rejestracja akcji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje o treści komunikateu z dn. 27 grudnia 2006 r. KDPW S.A. zgodnie z Uchwałą 685/06 Zarządu KDPW S.A. z 6 grudnia 2006 i na wniosek emitenta w Krajowym Depozycie w dniu dzisiejszym zostało zarejestrowanych 756.061 akcji zwykłych na okaziciela spółki LSI Software S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda i oznaczonych kodem PLLSSFT00016 (nazwa indywidualna LSI).

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.