Rozliczenie subskrypcji akcji serii I

Raport bieżący nr 11/2006

Temat: Rozliczenie subskrypcji akcji serii I

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki LSI Software S.A. przedstawia informacje dotyczące publicznej oferty

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji : 11 grudnia i 14 grudnia 2006 roku

2. Data przydziału akcji : 15 grudnia 2006 roku

3. Liczba akcji objętych subskrypcją : 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I

4. Stopa redukcji :

  • w Transzy Małych Inwestorów : 93,895%
  • w Transzy Dużych Inwestorów : brak redukcji z uwagi że złożone zapisy były równe liczbie akcji wskazanych w zaproszeniach do złożenia zapisów skierowanych do inwestorów w book buildingu.

5. Liczba akcji na które złożono zapisy : 11 465 285

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji : 1 000 000 akcji serii I

7. Cena emisyjna akcji serii I : 11 zł

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje :

  • w Transzy Małych Inwestorów : 2 029
  • w Transzy Dużych Inwestorów : 90

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje :

  • w Transzy Małych Inwestorów : 2 029
  • w Transzy Dużych Inwestorów : 90

10. Akcje serii I nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję)

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji : 11 000 000 zł

12. Łączne koszty emisji na podstawie posiadanych aktualnie danych wyniosły 450 124 zł w tym:

  • przygotowania i przeprowadzenia oferty : 175 542 zł
  • wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy
  • sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa : 228 656 zł
  • promocji oferty : 45 926 zł

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł : 0,45 zł.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.

dołącz robota do swojego zespołu!

wyślij formularz i dowiedz się więcej