Podwyższenie kapitału zakładowego LSI Software SA w wyniku rejestracji przez Sąd emisji akcji serii I

Raport bieżący nr 5/2007

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego LSI Software SA w wyniku rejestracji przez Sąd emisji akcji serii I

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software SA informuje o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki.

W wyniku rejestracji emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I podwyższony został kapitał zakładowy LSI Software SA o kwotę 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) w drodze emisji 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja i wynosi obecnie 3 067 036,00 PLN (trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści sześć złotych).

Sąd Rejonowy dokonał również rejestracji zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C, zamiany akcji serii C2, C3, C4 i E na akcje na okaziciela oraz zniesienia uprzywilejowania akcji serii C2, C3, C4 i E.
Po rejestracji kapitał zakładowy LSI Software SA składa się z 3.067.036 (trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, dających łącznie 7.251.036 (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed rejestracją kapitał zakładowy wynosił 2.067.036,00 PLN (dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści sześć złotych), na który składało się 2.067.036 PLN (dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) za każdą akcję, dających łącznie 7.310.936 (siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecna struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco:

 • Akcje serii A1 imienne uprzywilejowane w ilości 100.000 sztuk,
 • Akcje serii A2 imienne uprzywilejowane w ilości 100.000 sztuk,
 • Akcje serii A3 imienne uprzywilejowane w ilości 100.000 sztuk,
 • Akcje serii A4 imienne uprzywilejowane w ilości 100.000 sztuk,
 • Akcje serii A5 imienne uprzywilejowane w ilości 100.000 sztuk,
 • Akcje serii A6 imienne uprzywilejowane w ilości 100.000 sztuk,
 • Akcje serii B1 imienne uprzywilejowane w ilości 100.000 sztuk,
 • Akcje serii B2 imienne uprzywilejowane w ilości 100.000 sztuk,
 • Akcje serii B3 imienne uprzywilejowane w ilości 102.680 sztuk,
 • Akcje serii B4 imienne uprzywilejowane w ilości 97.320 sztuk,
 • Akcje serii C1 imienne uprzywilejowane w ilości 46.000 sztuk,
 • Akcje serii C2 zwykłe na okaziciela w ilości 3.000 sztuk,
 • Akcje serii C3 zwykłe na okaziciela w ilości 7.083 sztuk,
 • Akcje serii C4 zwykłe na okaziciela w ilości 18.917 sztuk,
 • Akcje serii D zwykłe na okaziciela w ilości 268.500 sztuk,
 • Akcje serii E zwykłe na okaziciela w ilości 235.975 sztuk,
 • Akcje serii F zwykłe na okaziciela w ilości 58.940 sztuk,
 • Akcje serii G zwykłe na okaziciela w ilości 428.621 sztuk,
 • Akcje serii I zwykłe na okaziciela w ilości 1.000.000 sztuk.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu

Najnowsze raporty bieżące

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.