Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C2, C3, C4 i E oraz data pierwszego notowania tych akcji

Raport bieżący nr 25/2007

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C2, C3, C4 i E oraz data pierwszego notowania tych akcji

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje, że uchwałą nr 249/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego oraz postanowił wprowadzić z dniem 23 kwietnia 2007 w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela spółki LSI Software S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda :
a) 3.000 akcji serii C2
b) 7.083 akcji serii C3
c) 18.917 akcji serii C4
d) 235.975 akcji serii E.
Wprowadzenie ww. akcji LSI Software S.A. do obrotu giełdowego z dniem 23 kwietnia 2007 roku nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 kwietnia 2007 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLLSSFT00016.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.