Emisja warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B

Raport bieżący nr 5/2008

Temat: Emisja warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dotyczącej zmiany w statucie Spółki, poprzez dodanie paragrafu 11a o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (raport bieżący nr 48/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r) Zarząd LSI Software S.A. informuje, iż w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS zmian w statucie oraz w związku z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie w całości praw poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B oraz akcji nowej emisji serii J przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii J oraz na wydanie akcji serii J w zamian za wkłady niepieniężne, Zarząd podjął następujące uchwały :

· Uchwała nr 1/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w ilości nie więcej niż 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) sztuk, emisja zostanie skierowana do dwóch inwestorów będących osobami fizycznymi – Andrzeja Ziółkowskiego oraz Piotra Żychskiego – byłych udziałowców Softech Spółki z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, posiadających wobec Spółki wierzytelności z tytułu ceny sprzedaży za nabyte przez LSI Software S.A. udziały w Softech Sp. z o.o. Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów

· Uchwała nr 2 w sprawie: podwyższenie kapitału zakładowego w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowej emisji

· Uchwała nr 3/2008 w sprawie: przydziału warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B dla akcjonariuszy wskazanych w uchwale nr 1/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r.

W dniu dzisiejszym Zarząd LSI Software S.A. dokonał przydziału warrantów Andrzejowi Ziółkowskiemu i Piotrowi Żychskiemu.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.