Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii J, zmiana statutu spółki

Raport bieżący nr 6/2008

Temat: Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii J, zmiana statutu spółki

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu dzisiejszym Zarząd LSI Software S.A. podjął uchwałę w sprawie przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 2 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji. W związku z zamknięciem w dniu 5 lutego 2008 r. subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, Zarząd dokonał przydziału łącznie 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) sztuk Akcji serii J. Objęcie akcji nastąpiło w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów – posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B Akcje serii J zostały przydzielone subskrybentom, osobom uprawnionym w następujący sposób : Andrzejowi Ziółkowskiemu przydzielono 96.863 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) sztuki akcji , Piotrowi Żychskiemu przydzielono 96.863 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) sztuki akcji.

W dniu dzisiejszym Zarząd na podstawie art.431 § 1, 453 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11a Statutu Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki skreślając dotychczasową treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki i zastępując ją nową w brzmieniu :

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.260.762 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 3.260.762 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym, przy uwzględnieniu postanowień ust. 2, na: ————–

1) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A1” o numerach od 000.001 do 100.000; ——–

2) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A2” o numerach od 100.001 do 200.000; ——–

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A3” o numerach od 200.001 do 300.000; ——–

4) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A4” o numerach od 300.001 do 400.000; ——–

5) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A5” o numerach od 400.001 do 500.000; ——–

6) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A6” o numerach od 500.001 do 600.000; ——–

7) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „B1” o numerach od 600.001 do 700.000; ——–

8) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „B2” o numerach od 700.001 do 800.000; ——–

9) 102.680 (sto dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii „B3” o numerach od 800.001 do 902.680; ——————————————————————————–

10) 97.320 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji imiennych serii „B4” o numerach od 902.681 do 1.000.000; ————————————————————–

11) 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) akcji imiennych serii „C1” o numerach od 1.000.001 do 1.046.000; —————————————————————————————-

12) 3.000 (trzy tysiące) akcji na okaziciela serii „C2”; ————————————————-

13) 7.083 (siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii „C3”; ————————

14) 18.917 (osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii „C4”; ———

15) 268.500 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „D”; ———–

16) 235.975 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „E”; ———————————————————————————–

17) 58.940 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela serii „F”; ——

18) 428.621 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii „G”; ———————————————————————————————-

19) nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii „H” emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 niniejszego Statutu ; ———————————————————————————

20) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii I.————————————–

21) 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii J”.—————————————————————————

Ponadto skreślono dotychczasową treść § 10 ust. 4 Statutu Spółki i zastąpiono nową w brzmieniu:

„4. Akcje serii „C2”, „C3”, „C4”, „D”, „E”, „F”, „G”, „I” i „J” nie są uprzywilejowane.”

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.