Umowy objęcia akcji serii J [Raport bieżący nr 7/2008]

Raport bieżący nr 7/2008

Temat: Umowy objęcia akcji serii J

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. nr 209, poz. 1744)

W nawiązaniu do raportu nr 6/2008 z dnia 5.02.2008r., stosownie do postanowień umowy sprzedaży udziałów z dnia 15.02.2007r. (raport bieżący nr 6/2007 z dnia 15.02.2007) Zarząd LSI Software S.A. informuje, że w dniu 5.02.2008r. zawarł z Panem Andrzejem Ziółkowskim oraz z Panem Piotrem Żychskim umowy objęcia akcji serii J wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 2 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.

Każda z wyżej wymienionych osób objęła 96.863 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) sztuki akcji serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja po cenie emisyjnej w wysokości 10,84 zł (dziesięć złotych 84/100 groszy) za jedną akcję tj. za łączą cenę emisyjną w wysokości 1.049.994,92 zł (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze).

Każda z osób obejmujących akcje pokryła je wymagalną wierzytelnością w wysokości 1.049.994,92 zł (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze), z tytułu zapłaty ceny sprzedaży za nabyte przez LSI SOFTWARE SA od ww. osób udziały w Spółce Softech Sp. z o.o. oraz wyraziła zgodę na potrącenie przysługującej jej na dzień zawarcia umowy wierzytelności wobec Spółki z wierzytelnością Spółki z tytułu opłacenia akcji serii J.

Łączna wartość podpisanych umów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.