Zakończenie subskrypcji prywatnej warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B oraz subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J

Raport bieżący nr 8/2008

Temat: Zakończenie subskrypcji prywatnej warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B oraz subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. nr 209, poz. 1744)
1. Zarząd LSI SOFTWARE SA informuje, że w dniu 1.02.2008r. została przeprowadzona subskrypcja warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B. Warranty subskrypcyjne serii B uprawniały posiadaczy warrantów do subskrybowania i objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki.

Przydział wariantów został dokonany w dniu 4.02.2008r. (raport bieżący nr 5/2008 z dnia 4.02.2008r.) Przydział warrantów nastąpił bez redukcji.

Subskrypcją objęto 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) sztuk warrantów. Emisja została skierowana do dwóch inwestorów będących osobami fizycznymi – Andrzeja Ziółkowskiego oraz Piotra Żychskiego (inwestorzy) – byłych udziałowców Softech Spółki z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, posiadających wobec Spółki wierzytelności z tytułu ceny sprzedaży za nabyte przez LSI SOFTWARE SA udziały w Softech Sp. z o.o.
W ramach subskrypcji dwaj inwestorzy złożyli zapisy na 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) sztuk warrantów. Zarząd Spółki przydzielił dwóm inwestorom 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) sztuk warrantów.

Warranty były obejmowane nieodpłatnie.

2. Zarząd LSI SOFTWARE SA informuje, że w dniu 5.02.2008r. została przeprowadzona subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii J wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 2 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowej emisji.

Przydział akcji serii J został dokonany w dniu 5.02.2008r. (raport bieżący nr 6/2008 z dnia 5.02.2008r.) Przydział akcji nastąpił bez redukcji.

Subskrypcją objęto 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) sztuk akcji. Emisja została skierowana do dwóch inwestorów będących osobami fizycznymi (posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii Ziółkowskiego) – Andrzeja Ziółkowskiego oraz Piotra Żychskiego (inwestorzy) – byłych udziałowców Softech Spółki z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, posiadających wobec Spółki wierzytelności z tytułu ceny sprzedaży za nabyte przez LSI SOFTWARE SA udziały w Softech Sp. z o.o.

W ramach subskrypcji dwaj inwestorzy złożyli zapisy na 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) sztuk akcji. Zarząd Spółki przydzielił dwóm inwestorom 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) sztuk akcji.

Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 10,84 zł (dziesięć złotych 84/100 groszy) za jedną akcję. Każda z osób obejmujących akcje pokryła je wymagalną wierzytelnością z tytułu zapłaty ceny sprzedaży za nabyte przez LSI SOFTWARE SA od inwestorów udziały w Spółce Softech Sp. z o.o.
Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 2.099.989,84 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze).

Szacowane przez Emitenta koszty emisji akcji serii J z tytułu jej przygotowania i przeprowadzenia wyniosą ok. 53.000 zł.
W księgach rachunkowych spółki poniesione i do poniesienia koszty emisji zostaną zaewidencjonowane w pozycji rozliczenia międzyokresowe do rozliczenia w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii J nad ich wartością nominalną.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję serii J wyniesie ok. 0,27 zł.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.