Emisja akcji na okaziciela serii J

Raport bieżący nr 14/2008

Temat: Emisja akcji na okaziciela serii J

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zawartego w paragrafie 11a Statutu Spółki oraz w związku z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie w całości praw poboru akcji nowej emisji serii J przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii J oraz na wydanie akcji serii J w zamian za wkłady niepieniężne, Zarząd LSI Software S.A. informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2008 roku podjął Uchwałę nr 6/2008 w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.
Przedmiotem emisji jest 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) sztuk akcji serii J, a emisja zostanie skierowana do dwóch inwestorów będących osobami fizycznymi – Andrzeja Ziółkowskiego oraz Piotra Żychskiego – byłych udziałowców Softech Spółki z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, posiadających wobec Spółki wierzytelności z tytułu ceny sprzedaży za nabyte przez LSI Software S.A. udziały w Softech Sp. z o.o. Objęcie akcji serii J nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.