Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J, zmiana Statutu Spółki

Raport bieżący nr 17/2008

Temat: Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J, zmiana Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 16/2008 z dnia 29.04.2008r., Zarząd LSI Software S.A. informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2008 roku stwierdził objęcie i opłacenie wszystkich 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 6/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.

W dniu 29 kwietnia 2008 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki skreślając dotychczasową treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki i zastępując ją nową w brzmieniu :

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.260.762 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 3.260.762 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym, przy uwzględnieniu postanowień ust. 2, na:

1) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A1” o numerach od 000.001 do 100.000;

2) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A2” o numerach od 100.001 do 200.000;

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A3” o numerach od 200.001 do 300.000;

4) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A4” o numerach od 300.001 do 400.000;

5) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A5” o numerach od 400.001 do 500.000;

6) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A6” o numerach od 500.001 do 600.000;

7) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „B1” o numerach od 600.001 do 700.000;

8) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „B2” o numerach od 700.001 do 800.000;

9) 102.680 (sto dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii „B3” o numerach od 800.001 do 902.680;

10) 97.320 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji imiennych serii „B4” o numerach od 902.681 do 1.000.000;

11) 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) akcji imiennych serii „C1” o numerach od 1.000.001                        do 1.046.000;

12) 3.000 (trzy tysiące) akcji na okaziciela serii „C2”;

13) 7.083 (siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii „C3”;

14) 18.917 (osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii „C4”;

15) 268.500 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „D”;

16) 235.975 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „E”;

17) 58.940 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela serii „F”;

18) 428.621 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii „G”;

19) nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii „H” emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 niniejszego Statutu ;

20) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii I;

21) 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii J”.

Ponadto skreślono dotychczasową treść § 10 ust. 4 Statutu Spółki i zastąpiono nową w brzmieniu:

 

„4. Akcje serii „C2”, „C3”, „C4”, „D”, „E”, „F”, „G”, „I” i „J” nie są uprzywilejowane.”

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.