Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J

Raport bieżący nr 18/2008

Temat: Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. nr 209, poz. 1744)
Zarząd LSI SOFTWARE SA informuje, że w dniu 28.04.2008r. została przeprowadzona subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii J wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 6/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowej emisji. Z uwagi na tryb subskrypcji i zawieranie umów objęcia akcji inwestorzy nie składali zapisów oraz nie był dokonywany przydział akcji.

Umowy objęcia akcji serii J zostały zawarte w dniu 28.04.2008r. (raport bieżący nr 16/2008 z dnia 29.04.2008r.).

Subskrypcją objęto 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) sztuk akcji. Emisja została skierowana do dwóch inwestorów będących osobami fizycznymi (posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B) – Andrzeja Ziółkowskiego oraz Piotra Żychskiego (inwestorzy) – byłych udziałowców Softech Spółki z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, posiadających wobec Spółki wierzytelności z tytułu ceny sprzedaży za nabyte przez LSI SOFTWARE SA udziały w Softech Sp. z o.o.

W ramach subskrypcji dwaj inwestorzy objęli 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) sztuk akcji.

Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 10,84 zł (dziesięć złotych 84/100 groszy) za jedną akcję. Każda z osób obejmujących akcje pokryła je wymagalną wierzytelnością z tytułu zapłaty ceny sprzedaży za nabyte przez LSI SOFTWARE SA od inwestorów udziały w Spółce Softech Sp. z o.o.
Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 2.099.989,84 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze).

Szacowane przez Emitenta koszty emisji akcji serii J z tytułu jej przygotowania i przeprowadzenia wyniosą ok. 52.000 zł.
W księgach rachunkowych spółki poniesione i do poniesienia koszty emisji zostały zaewidencjonowane w pozycji rozliczenia międzyokresowe do rozliczenia w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii J nad ich wartością nominalną.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję serii J wyniesie ok. 0,27 zł.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.