Rejestracja w KDPW [Raport bieżący nr 33/2008]

Raport bieżący nr 33/2008

Temat: Rejestracja w KDPW

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software SA informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 442/08 KDPW z dnia 25 lipca w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 193 726 (sto dziewięćdziesiąt trzy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 żł (jeden zł) każda oraz zostanie nadany im kod PLLSSFT00016.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Najnowsze raporty bieżące

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.