Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz data pierwszego notowania tych akcji

Raport bieżący nr 34/2008

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz data pierwszego notowania tych akcji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje, że uchwałą nr 591/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego oraz postanowił wprowadzić z dniem 5 sierpnia 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe serii J na okaziciela spółki LSI Software S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda.
Wprowadzenie ww. akcji LSI Software S.A. do obrotu giełdowego z dniem 5 sierpnia 2008 r. roku nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 sierpnia 2008 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLLSSFT00016.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.