Rejestracja połączenia LSI Software S.A. z Softech Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 31/2018

Temat: Rejestracja połączenia LSI Software S.A. z Softech Sp. z o.o.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2018 r. powziął informację o wydaniu w dniu 13 kwietnia 2018 r. postanowienia przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia o dokonaniu wpisu (do rejestru właściwego według siedziby Spółki, jako spółki przejmującej) w przedmiocie połączenia ze spółką zależną Softech Sp. z o.o.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”), przez przeniesienie na Spółkę całego majątku spółki Softech Sp. z o.o., tj. łączenie się przez przejęcie. Spółka posiadała 100% udziału w kapitale zakładowym przejmowanej spółki, przez co połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 K.s.h. (uproszczona procedura połączenia).

LSI Software S.A. – Spółka przejmująca jest wiodącym na rynku polskim producentem oprogramowania dla sektorów detalicznego (retail), gastronomiczno-hotelarskiego (hospitality) i kinowego gdzie bardzo szybko stała się niekwestionowanym liderem. Jest również producentem własnego systemu klasy ERP (Enterprise Resource Planning) oraz oprogramowania do obsługi obiektów rekreacyjno-sportowych.
Softech Sp. z o.o. – spółka przejmowana jest liderem rozwiązań IT dla rynku HoReCa w produkcji oprogramowania gastronomicznego, hotelarskiego oraz wyłącznym dystrybutorem sprzętu Posiflex i systemów przywoławczych LRS. Współpracuje z siecią ponad 300 partnerów w całej Polsce.

O zamiarze połączenia z Softech Sp. z o.o. Spółka informowała raportem 16/2018 z 12 lutego 2018 r., a o podjęciu uchwał przez NWZ w przedmiocie połączenia, Spółka informowała raportem 23/2018 z 16 marca 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

 

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu