Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017

Raport bieżący nr 37/2018

Temat: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2018 roku, działając w trybie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, złożył wniosek Radzie Nadzorczej Spółki w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
W przedmiotowym wniosku Zarząd Spółki proponuje aby zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 2.427.650,92 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) podzielić w następujący sposób:
a) kwotę 1.449.422,32 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote trzydzieści dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
b) kwotę 978.228,60 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że kwota dywidendy brutto przypadająca na jedną akcję wyniesie 30 groszy (słownie: trzydzieści groszy).
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu