Raport o realizacji programu skupu

Raport bieżący nr 54/2018

Temat: Raport o realizacji programu skupu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki LSI Software S.A. w wykonaniu uchwały Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. informuje, że realizując Program Skupu Akcji Własnych w dniach od 25 do 29 czerwca 2018 r. nabył 1 000 akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Powyższe akcje własne stanowią 0,031% kapitału zakładowego LSI Software S.A. i uprawniają do 1 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Średnia jednostkowa cena nabycia akcji w poprzednim tygodniu wyniosła 12,03 PLN, a od początku realizacji skupu 12,68 PLN.

Łącznie LSI Software S.A. posiada 19 679 akcji własnych, które stanowią 0,60% kapitału zakładowego i uprawniają do 19 679 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu