Raport o realizacji programu skupu [Raport bieżący nr 80/2018]

Raport bieżący nr 80 / 2018

Temat
Raport o realizacji programu skupu

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki LSI Software S.A. w wykonaniu uchwały Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. informuje, że realizując Program Skupu Akcji Własnych w dniach od 5 do 9 listopada 2018 r. nabył 1 000 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Powyższe akcje własne stanowią 0,03% kapitału zakładowego LSI Software S.A. i uprawniają do 1 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Średnia jednostkowa cena nabycia akcji w poprzednim tygodniu wyniosła 12,66 PLN, a od początku realizacji skupu 12,11 PLN.

Łącznie LSI Software S.A. posiada 45 250 akcji własnych, które stanowią 1,39% kapitału zakładowego i uprawniają do 45 250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu