Raport o realizacji programu skupu [Raport bieżący nr 1/2019]

Raport bieżący nr 1/2019

Temat: Zakończenie programu nabywania akcji własnych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki LSI Software S.A. w wykonaniu uchwały Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. informuje, że zakończył z dniem 31 grudnia 2018 r. realizację Program Skupu Akcji Własnych. Skup akcji zakończył się z uwagi na upływ terminu wskazanego w uchwale.

Na podstawie Uchwały WZA Zarząd Emitenta został upoważniony do nabycia 326.076 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji Emitenta za cenę nie niższą niż 2 złote i nie wyższą niż 19 złotych, zaś łączna cena nabycia tych akcji nie mogła przekroczyć sumy 2.060.000 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy) złotych. Kwota ta obejmowała cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. LSI Software S.A. mogło nabywać akcje w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

Emitent przekazuje informacje podsumowujące wyniki Programu Skupu Akcji Własnych rozpoczętego w dniu 23 października 2017 r.:
– łączna ilość akcji nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych wynosi 50.485 sztuk
i odpowiada 50.485 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
– łączna liczba dotychczas nabytych akcji stanowi 1,55% udziału w kapitale zakładowym Spółki
i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
– wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł, a łączna wartość nominalna skupionych akcji wynosi 55.485 zł;
– średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 11,99 zł;
– z przeznaczonego na skup funduszu celowego w wysokości 2.060.000 zł pozostało 1.452.559,86 zł;
– nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone:
a) w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki
b) w celu zaoferowania akcji członkom zarządu Spółki oraz kluczowym menedżerom i pracownikom Spółki („Program Motywacyjny”).

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu