Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta

Raport bieżący nr 4/2019

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd LSI Software S.A. informuje o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2019:

1) Raporty kwartalne:
– Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2019 r. – 30 maj 2019 r.
– Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2019 r. – 29 listopada 2019 r.

2) Raporty półroczne
– Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I półrocze 2019 r. – 30 września 2019 r.

3) Raporty roczne
– Jednostkowy raport roczny za 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.
– Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.

Zarząd LSI Software S.A. oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 RMF Spółka nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych lecz skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową.
Jednocześnie Zarząd LSI Software S.A. oświadcza, iż zgodnie z § 101 ust. 2 RMF Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał roku obrotowego 2018 i drugi kwartał roku obrotowego 2019.

Ponadto zgodnie z rekomendacją I.R.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Zarząd Spółki dołoży starań by umożliwić inwestorom zapoznanie się z osiągniętymi przez Spółkę wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresów sprawozdawczych. O przyśpieszeniu terminów publikacji raportów okresowych Emitent będzie każdorazowo informował w przekazywanych raportach bieżących.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF).

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu