Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018

Raport bieżący nr 6 / 2019

Temat:
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 21 maja 2019 roku, działając w trybie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, złożył wniosek Radzie Nadzorczej Spółki w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
W przedmiotowym wniosku Zarząd Spółki mając na uwadze bieżące potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej wnosi, aby zysk netto wynikający z jednostkowego sprawozdania Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 5.501.311,46 zł (słownie: pięć milionów pięćset jeden tysięcy trzysta jedenaście złotych czterdzieści sześć groszy) przeznaczyć w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu

 

Chcesz podzielić się wpisem z innymi?

Share on facebook
Udostępnij
Share on linkedin
Udostępnij

Przeczytaj więcej aktualności na naszej stronie