Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2018

Raport bieżący nr 8/2019

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2019 roku, Rada Nadzorcza uchwałą nr 04/RN/2019 po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym sposobu podziału  zysku za 2018 rok częściowo go akceptuje i proponuje wypłacić dywidendę w wysokości 0,50 zł za jedną akcji tj. 1.630.381 zł, a pozostałą część zysku tj. 3.869.930,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie. Rada Nadzorcza rekomenduje dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) na dzień 26 lipca 2019 roku oraz termin jej wypłaty (dzień W) na dzień 31 lipca 2019 roku.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu