Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący nr 14/2019

Temat: Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. („Spółka”) informuje, że 27 czerwca 2019 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6/2019 w sprawie podziału zysku za rok 2018.
Na mocy ww. uchwały zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 1.605.138,50 zł pochodzącą z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 wynoszącego 5.500.311,46 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,50 zł na jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu LSI Software S.A., a pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 3.895.172,96 zł – na kapitał zapasowy Spółki.
Zgodnie z podjętą uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki dniem prawa do dywidendy (dzień D) jest dzień 23 lipca 2019 r. Termin wypłaty dywidendy (dzień W) ustalono na dzień 31 lipca 2019 r. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje Spółki z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu LSI Software S.A. tj. akcje w liczbie 3.210.277 sztuk.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu