Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów LSI Software S.A.

Raport bieżący nr 16/2019

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów LSI Software S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd LSI Software S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 3 września 2019 r. w formie elektronicznej od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniu spółki LSI Software S.A.
Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 5% nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 29 sierpnia 2019 roku przez jeden z Funduszy transakcji nabycia 43 450 (słownie: czterdziestu trzech tysięcy czterystu pięćdziesięciu) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Transakcja została rozliczona w dniu 1 września 2019 roku.
Po zawarciu i rozliczeniu transakcji Fundusze posiadają łącznie 286 395 (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji Spółki, które stanowią 8,78% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 286 395 (dwustu osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 5,89% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie Rockbridge TFI S.A.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu