Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta

Raport bieżący nr 3/2020

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd LSI Software S.A. informuje o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2020:
1) Raporty kwartalne:
– Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2020 r. – 29 maja 2020 r.
– Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2020 r. – 27 listopada 2020 r.
2) Raporty półroczne
– Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I półrocze 2020 r. – 30 września 2020 r.
3) Raporty roczne
– Jednostkowy raport roczny za 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r.
– Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.
Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka oświadcza, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie z rekomendacją I.R.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Zarząd Spółki dołoży starań by umożliwić inwestorom zapoznanie się z osiągniętymi przez Spółkę wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresów sprawozdawczych. O przyśpieszeniu terminów publikacji raportów okresowych Emitent będzie każdorazowo informował w przekazywanych raportach bieżących.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu