Zmiana terminu publikacji sprawozdania finansowego za I kwartał 2020 roku

Raport bieżący nr 14/2020

Temat: Zmiana terminu publikacji sprawozdania za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki LSI Software S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdanie finansowego rozszerzonego o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2020 roku. Poprzednio określona data publikacji na 29 maja 2020 roku, zostaje zmieniona na dzień 22 czerwca 2020 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Par. 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 622 w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes ZarząduZmiana terminu publikacji sprawozdania za I kwartał 2020 roku.