Informacja o uzyskanej pomocy publicznej

Raport bieżący nr 16/2020

Temat: Informacja o uzyskanej pomocy publicznej.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki LSI Software S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu przez Spółkę oraz jej spółkę zależną GiP Sp. z o.o. subwencji finansowych w łącznej wysokości 3,3 mln PLN z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach uruchomionego w dniu 29 kwietnia 2020 roku programu Tarcza Finansowa PFR. Obie spółki otrzymały również dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, o szacowanej wartości 1,3 mln PLN.

Szacowana łączna wartość otrzymanej pomocy publicznej przez Grupę Kapitałową, uwzględniająca powyższe działania oraz zwolnienie GiP Sp. z o.o. z zapłaty połowy składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od marca do maja 2020 roku, wynosi 4,6 mln PLN.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu