Zmiana terminu publikacji sprawozdania za I kwartał 2020 roku

Raport bieżący nr 18/2020

Temat: Zmiana terminu publikacji sprawozdania za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki LSI Software S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 26 maja 2020 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdanie finansowego rozszerzonego o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2020 roku. Poprzednio określona data publikacji na 22 czerwca 2020 roku, zostaje zmieniona na dzień 25 czerwca 2020 roku.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu