Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący nr 21/2020

Temat: Zawarcie istotnej umowy

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a KITAG Kino-Theater AG z siedzibą w Zurychu. Przedmiotem umowy jest dostawa, wdrożenie oraz utrzymanie i rozwój w sieci kin KITAG CINEMAS systemu POSitive® Cinema. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym termin wdrożenia ostatniego z kin objętych umową upływa z końcem 2021 roku.

Szacowana wartość umowy uwzględniająca dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie systemu POSitive® Cinema w okresie 5 lat wynosi 2,06 mln EUR tj. 9.192.134 PLN przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych oraz innych warunków odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

KITAG CINEMAS jest największą szwajcarską siecią kin, posiadającą 15 obiektów zlokalizowanych w niemieckojęzycznej części Szwajcarii. W chwili obecnej sieć zarządza 88 salami kinowymi.

W ocenie Zarządu Spółki zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej Grupy Kapitałowej.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.