Powołanie do Zarządu

Raport bieżący nr  25/2020

Temat: Powołanie do Zarządu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software SA z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 7 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie (raport bieżący nr 22/2020) postanowiło powołać do Zarządu Spółki Pana Grzegorza Siewierę powierzając funkcję Prezesa Zarządu.

Grzegorz Siewiera pełnił funkcję Prezesa Zarządu LSI Software S.A. nieprzerwanie od 1998 roku do grudnia 2014 roku, póżniej pełnił funkcję Przewodnicząegoy Rady Nadzorczej Spółki. Jest jednym z trzech założycieli spółki. Od początku powstania był odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania Spółki, tworzenie i wdrażanie nowych produktów oraz opracowanie strategii rozwoju Spółki. Grzegorz Siewiera posiada wykształcenie wyższe (magister nauk o zarządzaniu) – ukończył Uniwersytet Łódzki oraz Wyższą Szkołę im. Włodkowica. Jest absolwentem Podyplomowego Studium na Uniwersytecie Łódzkim – University of Maryland – Executive Master of Business Administration (Executive MBA).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierzyło funkcję Wiceprezesa Zarządu Bartłomiejowi Grduszakowi, a Michałowi Czwojdzińskiemu funkcję Członka Zarządu Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) – informacje poufne.

 

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.