Transakcje na akcjach

Raport bieżący nr 28/2020

Temat: Transakcje na akcjach Spółki.

Podstawa prawna : Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Yavin Limited, podmiot zależny od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Piotra Kraski Członka Rady Nadzorczej zawiadomił, że w dniu 10 sierpnia 2020 roku nastąpiło wniesienie 80.000 akcji spółki do funduszu inwestycyjnego zamkniętego, jako wpłata na certyfikaty inwestycyjne w rozumieniu artykułu 128 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Wartość transakcji wyniosła 1.088.000 zł, nastąpiła poza systemem obrotu.

Przed zdarzeniem Yavin Limited posiadała 248.618 akcji Spółki stanowiących 7,62% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 248.618 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,11% ogólnej liczby głosów.

W wyniku opisanego zdarzenia Yavin Limited posiada 168.618 akcji Spółki, stanowiących 5,17% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 168.618 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 3,47% ogólnej liczby głosów.

Zarząd spółki w dniu 14 sierpnia 2020 roku został poinformowany o transakcji zgodnie z art. 69 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz.1439) i podał do publicznej wiadomości raportem bieżącym 27/2020 przywołując za podstawę rozporządzenie MAR, a nie art. 69 ustawy o ofercie.

W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Powiadomienie MAR 14-08-2020

 

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja

Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.