Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący nr 32/2020

Temat: Zawarcie istotnej umowy

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, iż w dniu 4 września 2020 r. została zawarta Umowa pomiędzy Emitentem a Piekarnia Hert Sp z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach.

Przedmiotem umowy jest dostawa przez LSI Software S.A. sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 2,2 mln PLN netto. Umowa będzie realizowana zgodnie z zawartym harmonogramem, który przewiduje dostawę ostatniej partii sprzętu do dnia 31 marca 2021 roku.

W umowie przewidziano kary umowne:
1. W przypadku przekroczenia terminów dostawy sprzętu przez Emitenta w wysokości 0,1% wartości niedostarczonej partii sprzętu za każdy dzień zwłoki. Łączna kwota kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 25% wartości niedostarczonej partii sprzętu.
2. W przypadku nieodebrania sprzętu przez Piekarnia Hert Sp. z o.o. bez względu na przyczynę, w wysokości 0,1% wartości nieodebranej partii sprzętu za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. Łączna kwota kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 25% wartości nieodebranej partii sprzętu.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na wpływ na prognozowane przychody i wyniki finansowe LSI Software S.A. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy jego rozwoju.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.