Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący nr 2/2021

Temat: Zawarcie istotnej umowy

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał obustronnie podpisany egzemplarz Umowy zawartej w dniu 8 stycznia 2021 roku pomiędzy Emitentem a S&T Poland Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez LSI Software S.A. urządzeń stanowiących element realizacji przetargu rozstrzygniętego przez Ministerstwo Finansów, w zakresie dostawy w formie leasingu operacyjnego, bezpośredniego zestawów stanowiskowych na potrzeby sieci dystrybucji SPOE KAS, o wartości nie mniejszej niż 503,4 tys. USD netto tj. 1.858.392 PLN przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 8 stycznia 2021 roku. Umowa będzie realizowana zgodnie z zawartym harmonogramem, który przewiduje jej zakończenie w pierwszym półroczu 2021 roku.

W umowie przewidziano odpowiedzialność LSI Software S.A. względem S&T Poland Sp. z o.o. za zwłokę w dostawie urządzeń w postaci kary w wysokości 5.000 PLN za dzień. Limit odpowiedzialności Emitenta z tego tytułu wynosi 12% ceny netto urządzeń. Kara nie może również przewyższać kary nałożonej przez klienta końcowego z tego tytułu.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na wpływ na prognozowane przychody i wyniki finansowe LSI Software S.A.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.