Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta

Raport bieżący nr 3/2021

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd LSI Software S.A. informuje o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2021:

1) Raporty kwartalne:

– Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2021 r. – 28 maja 2021 r.

– Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2021 r. – 26 listopada 2021 r.

2) Raporty półroczne

– Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I półrocze 2021 r. – 30 września 2021 r.

3) Raporty roczne

– Jednostkowy raport roczny za 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r.

– Skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka oświadcza, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie z rekomendacją I.R.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Zarząd Spółki dołoży starań by umożliwić inwestorom zapoznanie się z osiągniętymi przez Spółkę wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresów sprawozdawczych. O przyśpieszeniu terminów publikacji raportów okresowych Emitent będzie każdorazowo informował w przekazywanych raportach bieżących.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.