Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020

Raport bieżący nr 7/2021

Temat: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 18 maja 2021 roku, działając w trybie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, złożył wniosek Radzie Nadzorczej Spółki w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
Mając na uwadze warunki uzyskanej przez Spółkę pomocy publicznej w ramach pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, Zarząd LSI Software S.A. rekomenduje, aby zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 3.524.471,23 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.