Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi

Raport bieżący nr 11/2021

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd LSI Software S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 1 czerwca 2021 r. w formie elektronicznej od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku o zmniejszeniu udziału przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi poniżej progu 5%.

Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej progu 5% nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 27 maja 2021 r. przez Fundusze transakcji zbycia 63 539 (słownie: sześćdziesięciu trzech tysięcy pięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Transakcja została rozliczona w dniu 31 maja 2021 r.

Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 278 125 (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji Spółki, które stanowiły 8,53% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 278 125 (słownie: dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy stu dwudziestu pięciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 5,72% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zawarciu oraz rozliczeniu Transakcji Fundusze posiadają 214 586 (słownie: dwieście czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, które stanowią 6,58% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 214 586 (słownie: dwustu czternastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu sześciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 4,41% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Powiadomienie 2021-06-01 Rockbridge TFI S.A.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.