Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący nr 25/2021


Temat : Zawarcie istotnej umowy.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w dniu 8 grudnia otrzymał obustronnie podpisaną Umowę zawartą w dniu 19 listopada 2021 roku pomiędzy Emitentem a Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez LSI Software S.A. urządzeń w postaci monitorów dotykowych o wartości 1.073 tys. USD netto tj. 4.446 tys. PLN przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 19 listopada 2021 roku. Umowa będzie realizowana zgodnie z zawartym harmonogramem, który przewiduje jej zakończenie do 31 grudnia 2022 roku.

Umowa uwzględnia odpowiedzialność LSI Software S.A. względem Żabka Polska Sp. z o.o. za zwłokę w dostawie urządzeń w postaci kary w wysokości 0,5% wynagrodzenia przewidzianego za realizację przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. Ponadto w przypadku przekroczenia przez LSI Software S.A. terminu naprawy gwarancyjnej, Spółka zapłaci na rzecz Żabka Polska Sp. z o.o. karę umowną w wysokości odpowiadającej 2% wartości reklamowanego urządzenia za każdy dzień opóźnienia. W przypadku odstąpienia przez Żabka Polska Sp. z o.o. od zamówienia/dostawy z przyczyn dotyczących Emitenta, LSI Software S.A. zapłaci na rzecz Żabka Polska Sp. z o.o. karę umowną w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia. Łączny limit odpowiedzialności Emitenta z powyższych tytułów wynosi nie więcej niż 500 tys. PLN netto.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na wpływ na prognozowane przychody i wyniki finansowe LSI Software S.A.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.