Rozwiązanie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych za porozumieniem stron

Raport bieżący nr 12/2022

Temat : Rozwiązanie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych za porozumieniem stron.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. 

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PwC”) podpisały porozumienie o rozwiązaniu umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych (dalej: „Umowa”). Przedmiotowa Umowa została zawarta w dniu 9 lipca 2021 r. i obejmowała przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej, sporządzonych stosownie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską. Badania te dotyczyć miały sprawozdań finansowych za okresy obrotowe od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Umowa obejmowała również przeprowadzenie przeglądów sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy, w której Spółka jest jednostką dominującą sporządzonych stosownie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską. Przeglądy te dotyczyć miały sprawozdań finansowych za okresy obrotowe od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Umowa nie zawierała okresu, na jaki była zawarta, ale obejmowała swym przedmiotem przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2021-2023.

Przyczyną rozwiązania Umowy było niedojście przez strony do porozumienia odnośnie oczekiwanego przez PwC wzrostu kwoty wynagrodzenia z tytułu badania sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Decyzja o rozwiązaniu Umowy była decyzją obu stron Umowy.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że nie wystąpiły przypadki wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii. Nie wystąpiły również przypadki wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków.

Organem wnioskującym o zmianę firmy audytorskiej był po stronie Spółki Zarząd, organem rekomendującym zmianę firmy audytorskiej – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki, zaś organem wyrażającym zgodę na zmianę firmy audytorskiej – Rada Nadzorcza Spółki.

W okresie obowiązywania Umowy nie zaistniały rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, pomiędzy osobami zarządzającymi Spółką a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Spółki lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej.

Do chwili publikacji niniejszego raportu Spółka nie otrzymała pisma PwC adresowanego do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierającego wyjaśnienie przyczyn rozwiązania Umowy.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Najnowsze raporty bieżące

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.