Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta

Raport bieżący nr 1/2023

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta. 

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2023:
1) Raporty kwartalne:
– Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2023 r. – 30 maja 2023 r.
– Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2023 r. – 29 listopada 2023 r.
2) Raporty półroczne
– Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I półrocze 2023 r. – 29 września 2023 r.
3) Raporty roczne
– Jednostkowy raport roczny za 2022 r. – 28 kwietnia 2023 r.
– Skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 28 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku.
Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka oświadcza, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.