Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący nr  12/ 2023

Temat: Zawarcie istotnej umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a BLITZ – CINESTAR d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu. Przedmiotem umowy jest dostawa, wdrożenie oraz utrzymanie i rozwój w sieci kin CINESTAR systemu POSitive® Cinema. Umowa została zawarta na czas nieokreślony zakładający jej obowiązywanie przez okres nie krótszy niż 10 lat, z możliwością jego wydłużenia o kolejne 5 lat liczone od daty zakończenia wdrożenia w ostatniej z wdrażanych lokalizacji. Termin wdrożenia ostatniego z kin objętych umową upływa w dniu 1 lipca 2024 roku.

Szacowana wartość umowy uwzględniająca dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie systemu POSitive® Cinema w okresie 10 lat wynosi 3,61 mln EUR tj. 16.895.883 PLN przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 5 kwietnia 2023 roku.

Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych, które nie odbiegają od standardowych kar stosowanych w tego typu umowach. Umowa nie zawiera innych warunków odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

CINESTAR jest bałkańską siecią kin, posiadającą 28 obiektów zlokalizowanych w 4 krajach: Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Serbii oraz Kosowie. W chwili obecnej sieć zarządza 182 salami kinowymi.

W ocenie Zarządu Spółki zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej Grupy Kapitałowej.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.