Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi

Raport bieżący nr 38/2023

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd LSI Software S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 18 października 2023 r. w formie wiadomości e-mail od Inmuebles Polo SL informacji o zmniejszeniu udziału przez Inmuebles Polo SL w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi poniżej progu 5%.
Przed transakcją Inmuebles Polo SL posiadały łącznie 431 527 akcji Spółki, które stanowiły 13,23 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 431 527 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 8,88 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po zmianie Inmuebles Polo SL posiada 164 000 akcji Spółki, które stanowią 5,03 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 164 000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 3,37% ogólnej liczby głosów w Spółce.
W przesłanej wiadomości nie zostały podane szczegóły dotyczące transakcji.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Grzegorz StrąkCzłonek Zarządu

Najnowsze raporty bieżące

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.